JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje duże firmy od 1 lipca 2016 r. Ale już niebawem obowiązek raportowania w formie JPK obejmie także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Okres przejściowy raportowania JPK dla małych i średnich firm – interpretacja Izby Skarbowej 

W obszarze elektronicznych kontroli podatkowych oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego zaczęło pojawiać się coraz więcej wątpliwości i pytań ze strony podatników. W odpowiedzi na coraz częstsze zapytania podatników izby skarbowe zaczęły wydawać interpretacje prawa podatkowego właśnie w tych sprawach. 

Jednym z najważniejszych ostatnio problemów, z którymi zderzają się podatnicy jest kwestia tzw. okresu przejściowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie takim problemem zajął się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który wyjaśnił kwestie związane z okresem przejściowym wdrażania JPK w małych i średnich spółkach. Zapytanie złożyła spółka, która miała wątpliwości czy podlega pod tzw. okres przejściowy we wdrożeniu obowiązkowego przesyłania danych podatkowych i księgowych w formacie JPK.

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że przepisy u ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) wprowadziły rozróżnienie przedsiębiorców definiując oraz dzieląc ich na:

  • mikro przedsiębiorców,
  • małych przedsiębiorców oraz
  • średnich przedsiębiorców

Art. 106 u.s.d.g. wskazuje, że „za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro”. W dodanym do Ordynacji podatkowej artykule 193a nałożono na podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek przesyłania tych ksiąg w formie elektronicznej za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Art. 29 ustawy nowelizacyjnej stanowi, iż mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu u.s.d.g. w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. mogą skorzystać z okresu przejściowego, w którym mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK. Natomiast zgodnie ze znowelizowanymi przepisami obowiązek ten od 1 lipca 2016 r. będzie miał charakter obligatoryjny w stosunku do dużych przedsiębiorców.

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że na podstawie art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r., w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846), mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 12 w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy. Celem tego przepisu jest stopniowe przygotowanie do realizacji obowiązku przekazywania danych do kontroli podatkowej w formacie JPK.

Źródło: Interpretacja indywidualna z 18 lipca 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4518-7/16/MM – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Przedstawiciele sektora MSP muszą jednak pamiętać, że powyższa interpretacja nie dotyczy raportowania za pomocą JPK struktur VAT. Raport VAT_JPK ma być dostarczany do urzędu skarbowego obligatoryjnie, co miesiąc wraz z deklaracją watowską. Obowiązek ten zacznie dotknie małe i średnie firmy już od 1 stycznia 2017 r.

iNET systemy informatyczne located at ul.Kasprowicza 52 , Jelenia Góra, pl . Reviewed by 94 customers rated: 4.8 / 5